Kwaliteitsborging

Wat is kwaliteitsborging?

In de bouw is kwaliteitsborging, vaak afgekort tot QA, een term die betrekking heeft op de voortdurende controle door de aannemer tijdens het bouwproces. Kwaliteitsborging heeft dus betrekking op de documentatie van de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Het doel van kwaliteitsborging voor de aannemer is enerzijds de verplichting ten aanzien van de opdrachtgever na te komen, en anderzijds om gebreken, en uiteindelijk geschillen of financieel verlies, te voorkomen.

Wanneer tussen aannemer en opdrachtgever een aannemingsovereenkomst wordt gesloten, aanvaardt de aannemer de kwaliteitsborgingseisen die tussen opdrachtgever en aannemer zijn overeengekomen. Daarom is het als aannemer belangrijk die controles te kunnen uitvoeren, ook wat betreft hun aantal, om aan de eisen, zoals in de aannemingsovereenkomst is beschreven, te kunnen voldoen. Gebeurt dit niet, dan kunt u geconfronteerd worden met ongewenste financiële gevolgen.

Waarom kwaliteitsborging in de bouw?

Er zijn verschillende redenen voor kwaliteitsborging in de bouwsector. Maar in de eerste plaats moet de aannemer in staat zijn te voldoen aan de kwaliteitseisen zoals met de opdrachtgever overeengekomen als wel de aan die eisen die door de wetgever gesteld worden. De Wet kwaliteitsborging breidt de wettelijke aansprakelijkheid voor de aannemer uit hetgeen van groot belang is voor de wijze waarop u omgaat met kwaliteitscontrole van zowel openbare als particuliere bouwprojecten.

Best practise en de waarde van documentatie

Kwaliteitsborging wordt in de bouwsector ook toegepast omdat het als best practise wordt beschouwd. Het is vanzelfsprekend dat u de kwaliteit van uw werk en de uitvoering ervan vastlegt en registreert, zodat u niet twijfelt over wat, waar en wanneer iets is uitgevoerd. Kwaliteitsborging helpt ook om de verwachtingen tussen opdrachtgever en aannemer op één lijn te brengen, en in geval van meningsverschillen en geschillen is het voor elke partij beter om over eigen documentatie te beschikken.

Het niet onder controle hebben van uw kwaliteitsborging kan u duur komen te staan

Als het niet mogelijk is documentatie over de uitgevoerde werkzaamheden te verstrekken, of als de documentatie ontoereikend is, kan dit leiden tot hoge kosten voor u als aannemer. Indien u nalaat de vereiste documentatie omtrent kwaliteitsborging te verstrekken, kan de opdrachtgever een deel van de aanneemsom inhouden, waardoor de winst van de aannemer op het werk kan verminderen of verdwijnen. Bovendien zal de aannemer bij geschillen of onenigheid over gebreken beter af zijn als hij/zij met goede documentatie kan aantonen, dat het werk naar behoren is uitgevoerd. Op die manier kan de aannemer met een correct uitgevoerde kwaliteitsborging uiteindelijk ook voorkomen dat hij schadeclaims moet betalen.

Het verschil tussen digitale en niet-digitale kwaliteitsborging

Een digitale aanpak van kwaliteitsborging levert doorgaans een hele reeks voordelen op. Zoals u uit andere situaties weet, kunt u met een digitale oplossing uw werkprocessen stroomlijnen, en dit geldt uiteraard ook voor kwaliteitsborging.

Eenvoudige en snelle workflows rond kwaliteitsborging ter plaatse

Het eerste directe voordeel is het praktische voordeel, waarbij een IT-oplossing helpt om de workflows rond kwaliteitsborging ter plaatse voor de bouwvakker te stroomlijnen.

 • Registraties vinden in een handomdraai plaats
 • Registratie en vastlegging in één workflow
 • Documentatie vanaf het begin gecentraliseerd

Bij niet-digitale kwaliteitsborging worden activiteiten gewoonlijk fysiek geregistreerd, d.w.z. op papieren controlelijsten ter plaatse, foto’s op de mobiele telefoon of camera, enz. Deze registraties worden vervolgens vastgelegd en verzameld, bijvoorbeeld in een map waar een foto van de controlelijst wordt gemaakt of de inhoud van de registratie wordt verzameld in een Word-document en ten slotte wordt het document per e-mail verzonden.

Met een IT-instrument worden dit proces en de vele stappen ervan gecentraliseerd en geoptimaliseerd, en worden de workflows ter plaatse vereenvoudigd. Door registratie en vastlegging in één workflow te combineren, bespaart u tijd en vermindert u het risico dat u onderweg informatie kwijtraakt.

Bovendien moet worden benadrukt dat alle werknemers binnen het bedrijf, zowel projectmanagers als personeel op de bouwplaats het belang van kwaliteitsborgingswerkzaamheden, hetzij digitaal of analoog, beseffen. Met een beter begrip van het kwaliteitsborgingsproces, alsmede een eenvoudiger aanpak bij het uitvoeren van de controles, worden goede gewoonten opgebouwd rond het werk van kwaliteitsborging in het bedrijf.

Gebruik van standaardformulieren tijdens alle projecten

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van standaardformulieren binnen uw systeem van kwaliteitsborging. In de eerste plaats zal het gebruik van standaardformulieren betekenen dat de kwaliteitsborging steeds op dezelfde inhoud is gebaseerd. Hierdoor ontstaat een interne kwaliteitsnorm, waardoor het voor de aannemer uiteindelijk gemakkelijker wordt de kwaliteit te beheren. Zo hoeft u ook niet voor elk project formulieren vanaf nul op te stellen, wat tijd bespaart en mogelijke omissies voorkomt.

Het gebruik van standaardformulieren zorgt er ook voor dat het gemakkelijker is om uw controleschema’s bij te werken en te wijzigen, terwijl met een digitaal systeem de wijzigingen automatisch worden doorgegeven en naar de mensen ter plaatse worden doorgestuurd. Hierdoor wordt vermeden dat verouderde normen blijven bestaan en worden gebruikt – in tegenstelling tot analoge kwaliteitsborging, waarbij het moeilijk kan zijn ervoor te zorgen dat alle papieren controleformulieren die er te vinden zijn, worden bijgewerkt.

Bij het gebruiken van standaardformulieren als onderdeel van een IT-systeem voor kwaliteitsborging is men in staat de kwaliteitsborging tussen verschillende projecten te vergelijken. Zonder het overzicht dat een digitale oplossing biedt, kan het moeilijk zijn om een typisch grote hoeveelheid gegevens te vergelijken.

Optimalisering van uw processen op lange termijn

Digitale kwaliteitsborging is niet alleen een geweldige manier om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de eisen van de opdrachtgever en aan de wet- en regelgeving, maar heeft ook vele voordelen op lange termijn. Een digitaal systeem voor kwaliteitsborging biedt een overzicht van en inzicht in uw gegevens, waardoor kwaliteitsborgingswerkstromen op lange termijn kunnen worden geoptimaliseerd. Dit betekent dat u beter in staat bent extra aandacht te besteden aan kritieke kwesties, om te voorkomen dat fouten en gebreken van project tot project worden herhaald en om deze in de toekomst te voorkomen – waardoor u als aannemer uiteindelijk veel geld bespaart en uw bedrijf efficiënter maakt.

Waarom digitale kwaliteitsborging toegevoegde waarde creëert

Met digitale kwaliteitsborging kunt u het proces voortdurend bijsturen

Bij analoge kwaliteitsborging kan het een hele uitdaging zijn om ervoor te zorgen dat u een overzicht behoudt over het hele proces. Zonder een systematisch overzicht is het onmogelijk te weten waar men staat.

Met het overzicht dat een IT-systeem voor kwaliteitsborging biedt, kan de aannemer het kwaliteitswaarborgingsproces volgen en nagaan en zich op die manier ervan verzekeren dat hij op de goede weg is met zijn kwaliteitsborging. Dit maakt het mogelijk onderweg correcties aan te brengen, en zo het proces te optimaliseren en typische fouten en gebreken in de toekomst te vermijden. Het voorkomen van gebreken is altijd goedkoper dan ze achteraf te moeten corrigeren en reeds gebouwde constructies te wijzigen.

Stel u zich voor dat u een dartpijltje gooit. Nadat het pijltje is gegooid, kunt u hopen dat het doel wordt geraakt – en als u er goed in bent, gaat u er misschien zelfs vanuit dat u de roos raakt. Er is echter niets meer dat u kunt doen om het resultaat te beïnvloeden. Maar stel u zich dan eens voor dat u de mogelijkheid hebt om de richting van de pijl tijdens het vliegen te corrigeren als u ziet dat hij zijn doel niet zal raken. Met de inzichtelijkheid die een IT-systeem u biedt, ziet u wanneer u van koers raakt – hetgeen u de kans geeft om bij te stellen.

U beschermt uzelf door uw leveringen te documenteren

Een andere invalshoek om de waarde van uw kwaliteitsborgingswerk te bekijken zijn bij situaties waar er sprake is van een geschil of onenigheid ten aanzien van aspect van een bouwwerk. Hoe beter de documentatie van de uitgevoerde werkzaamheden, hoe beter de aannemer af is, aangezien documentatie getoond kan worden waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de verwachte professionele normen, het controleplan en de eisen van de opdrachtgever. Door het werk te documenteren, is het mogelijk meer fouten te ontdekken terwijl het werk wordt uitgevoerd. Als u in een situatie terechtkomt waarin u schadevergoeding moet betalen, bent u ook beter af als u bewijs kunt laten zien van het werk dat u hebt verricht.

Met overzicht en inzicht kunt u uw werkprocessen op lange termijn optimaliseren

Naast de controle van hun werk kan de aannemer dankzij een digitaal instrument voor kwaliteitsborging ook profiteren van de gegevens die uit de kwaliteitsborging voortkomen. Met zichtbaarheid van en inzicht in de kwaliteitsborgingsgegevens kunnen fouten mogelijk eerder worden opgespoord. Op deze wijze kan voorkomen worden dat een fout nogmaals wordt gemaakt, en dat in de toekomst soortgelijke fouten worden voorkomen.

Dit geeft de aannemer de kennis om zijn procedures te optimaliseren en bijvoorbeeld zijn werknemers bij te scholen. Als blijkt dat er problemen zijn met de controles in een specifieke situatie of met betrekking tot een specifiek aspect, kan de aannemer maatregelen nemen om dit voortaan te bij te stellen. Al deze inspanningen zullen uiteindelijk de kwaliteit van de door de aannemer te leveren prestaties verbeteren, en bovendien ook voor een beter resultaat zorgen.

Verantwoordelijkheid en kwaliteitsborging?

Door de Wkb wordt de aannemer meer aansprakelijk gesteld voor fouten en gebreken tijdens en na het bouwproces. Dat betekent dat er een grotere verantwoordelijkheid bij de aannemer komt te liggen om fouten en gebreken te voorkomen. In gelegd, doordat onder andere ten aanzien van kwaliteitsborging. Bij het afleveren van een opleverdossier dient de aannemer aan te kunnen tonen dat het bouwwerk onder andere voldoet aan de afgesproken kwaliteit. Een instrument hiervoor is het invoeren van controleplan ten behoeve van de kwaliteitsborging.

Het verschilt van aannemersbedrijf tot aannemersbedrijf wie verantwoordelijk is voor het documenteren van het werk. Gewoonlijk is het een projectmanager of een werknemer met een administratieve functie die de eindverantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat het werk van het bedrijf voldoet aan de eisen met betrekking tot kwaliteitsborging die door de klant en de wetgeving zijn vastgesteld. Hoewel de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging bij een of meer werknemers kan komen te liggen, zijn zij afhankelijk van de correcte uitvoering van de controles door de werknemers ter plaatse. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging is hier ervoor te zorgen dat in het bedrijf goede werkgewoonten rond documentatie worden gecreëerd. Zonder een goede workflow en een gemeenschappelijk begrip van het doel van kwaliteitsborging, kan het moeilijk zijn om workflows op een hoger niveau te brengen dan “doen omdat het moet.” Daarom is het ook belangrijk om een gebruiksvriendelijk instrument voor uw kwaliteitsborging te hebben – u bent slechts zo goed als de gegevens die u verzamelt.

Wanneer moet men aan kwaliteitsborging doen?

In een drukke dag kan het heel wat voeten in de aarde hebben om kwaliteitsborging uit te voeren. Toch is het belangrijk er een prioriteit van te maken om het voor elkaar te krijgen. Het werkproces van kwaliteitsborging kan aanzienlijk gemakkelijker en efficiënter worden gemaakt met een goed en intuïtief instrument dat helpt bij het behouden van overzicht en creëren van goede gewoonten op het gebied van kwaliteitsborging voor alle werknemers in het bedrijf.

Kwaliteitsborging moet voortdurend worden uitgevoerd, en dient niet achteraf plaats te vinden 

Zonder veel tijd kan kwaliteitsborging gemakkelijk op een laag pitje komen te staan. Als kwaliteitsborging achteraf wordt uitgevoerd, kan het moeilijk zijn om er voordeel uit te halen, aangezien veel werk op de bouwplaats alleen adequaat kan worden gedocumenteerd terwijl het plaatsvindt, of onmiddellijk nadat het bouwwerk is voltooid. Met een digitaal hulpmiddel voor kwaliteitsborging is het mogelijk altijd een overzicht te hebben van waar u zich in het proces bevindt, dat u geen controle overslaat en dat de controles voortdurend worden uitgevoerd.

De onderdelen van kwaliteitsborging

Ongeacht of kwaliteitsborging op een digitale of traditionele wijze wordt uitgevoerd, moet de aannemer voldoen aan dezelfde eisen van zowel de opdrachtgever als de wetgeving. Het centrale onderdeel van de kwaliteitsborging is het controleplan, maar de algemene reikwijdte van de kwaliteitsborging omvat een aantal elementen die daarbuiten vallen.

In het algemeen wordt aanbevolen dat de kwaliteitsborging van een bouwwerk ten minste omvat:

 • Basisinformatie over het bouwdossier, waarbij het van belang is dat de documentatie geordend en beschikbaar is
 • Een overzicht van de organisatie van de onderneming
 • Een overzicht van de materialen en documenten die op het project van toepassing zijn
 • Resultaten van projectevaluatievergaderingen en procesevaluatie
 • Een toelichting bij de aanpak van de kwaliteitsborging en de wijze waarop deze zal worden uitgevoerd
 • Een door de aannemer opgesteld controleplan
 • Ontvangstcontroleformulieren
 • Procesbeheersing
 • Formulieren voor eindinspectie
 • Dagboekaantekeningen
 • Afwijkingsrapporten

Deze elementen zijn ook terug te vinden in en vormen de structuur van het kwaliteitsborgingshandboek. Het handboek kan daarmee een deel uitmaken van het opleverdossier dat aan het einde van het project moet afgeleverd wordt.

In het volgende deel worden de belangrijkste elementen uit de bovenstaande lijst besproken.

Het kwaliteitsborgingshandboek

Een kwaliteitsborgingshandboek kan een onderdeel zijn van het einddossier dat de aannemer aan de klant verstrekt als bewijs van de wijze waarop het werk op een bouwwerk is uitgevoerd. Naast de documentatie van het werk zelf is het ook van belang dat in de handleiding voor kwaliteitsborging wordt beschreven hoe de aannemer met kwaliteit omgaat, hoe inbreuken op de kwaliteitsnormen worden aangepakt en wat er wordt gedaan om soortgelijke inbreuken in de toekomst te voorkomen.

Inspectly beveelt aan dat aannemers gedurende het bouwproces twee kwaliteitsborgingshandboeken overhandigen. Eerst wordt, vóór het begin van de bouw, een kwaliteitsborgingshandboek overhandigd met lege/oningevulde versies van de formulieren die de aannemer van plan is te gebruiken om de kwaliteitscontroles uit te voeren. Dit is een goede contractuele basis, die helpt om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te coördineren. Tegelijkertijd geeft het de opdrachtgever een eerste inzicht in de manier waarop de aannemer met de kwaliteitsborging zal werken, en dus wat het einddossier zal omvatten.

Tenslotte wordt het uiteindelijke kwaliteitsborgingshandboek overhandigd wanneer het bouwwerk is afgesloten. Dit zal doorgaans een herhaling zijn van het eerste, maar met de ingevulde controleformulieren en andere registraties en relevante documentatie. Het uiteindelijke kwaliteitsborgingshandboek is doorgaans zeer omvangrijk, met honderden of duizenden pagina’s, en hier kan een IT-systeem de documentatie structureren en exporteren en daarmee het werkproces aanzienlijk vergemakkelijken en efficiënter maken. Wanneer dit namelijk manueel gebeurt, kan dit tijdrovend zijn met een hoog risico op fouten, vergeten/verloren documenten, enz.

Controleplan

Een controleplan is een van de belangrijkste documenten voor het beheer van de kwaliteitsborging op basis van de aannemingsovereenkomst. Een controleplan wordt door de aannemer opgesteld op basis van de overeengekomen kwaliteitseisen met de opdrachtgever en omvat in grote lijnen de wijze waarop de controles zullen worden uitgevoerd. Naarmate op dit gebied meer wetgeving wordt ingevoerd, zijn er nu meer en meer controles die de aannemer zelf moet uitvoeren. Deze worden niet noodzakelijkerwijs vermeld in de aannemingsovereenkomst, maar zijn typisch een reeks wettelijk voorgeschreven inspecties die de aannemer zelf kan uitvoeren. De aannemer is een deskundige op zijn gebied, en het is dan ook de aannemer die ervoor moet zorgen dat de controles voldoen aan de wetgeving – naast de eisen die de opdrachtgever zelf formuleert voor het bouwproject. Het controleplan bestaat dus uit de gemeenschappelijke reeks controles die in het controleplan als eisen zijn omschreven, alsmede uit de wettelijk voorgeschreven controles waarvan de aannemer zelf moet weten dat zij zijn uitgevoerd.

Inhoud van het controleplan

 • Schema’s/controlepunten

Een specifieke situatie die men wenst te controleren. Het controleplan bevat formulieren, controlelijsten of vragenlijsten die de aannemer ter plaatse invult om zijn werkzaamheden, en dus ook de kwaliteit van de oplevering, te documenteren. De antwoorden op deze formulieren vormen de algemene documentatie van kwaliteitsborging van het bouwproject.

Het zal voor de aannemer met betrekking tot een aannemingsovereenkomst nog belangrijker worden zorg te dragen voor kwaliteitsborging op basis van de eisen van de opdrachtgever en de wetgeving, zodat de tijdschema’s de nodige flexibiliteit bevatten zodat aan de specifieke eisen van elk project kan worden voldaan.

De aannemer heeft er belang bij standaardformulieren te gebruiken bij zijn kwaliteitsborging, aangezien deze standaardformulieren helpen een interne kwaliteitsnorm voor de aannemer te waarborgen. Voor u als aannemer is het uitgangspunt dat u uw eigen formulieren maakt, die als standaardformulieren in de eigen interne formulierenbibliotheek worden opgeslagen. Van hieruit beheert u uw standaardformulieren, en wanneer er wijzigingen of updates worden aangebracht, kunt u ervoor zorgen dat deze in het hele bedrijf consistent zijn en dat de nieuwe versies correct worden gecommuniceerd.

Een ander voordeel op langere termijn van standaardformulieren is dat zij u in staat stellen de kwaliteitsborging tussen projecten te vergelijken. Een vergelijking kan helpen om vast te stellen dat een defect bijvoorbeeld consistent is van project tot project. Dit kan de basis zijn om uw standaardformulieren bij te werken en een controlepunt toe te voegen als een specifieke controle om dezelfde fout in de toekomst te voorkomen.

Inhoud van de formulieren/controlepunten

Hoewel er geen vaste wetgeving is over hoe een inspectieformulier eruit moet zien of wat het moet bevatten, zijn er wel richtsnoeren die Inspectly en de sector over het algemeen aanbevelen te gebruiken.

Het belangrijkste is natuurlijk dat de vorm voldoet aan de kwaliteitsborgingseisen van de opdrachtgever, aan de eigen professionaliteit van de aannemer en aan alle normen die voor de specifieke controle kunnen gelden.

Richtlijnen uit de sector met betrekking tot de controleformulieren

Om haar leden te helpen te voldoen aan de door de wetgeving opgelegde kwaliteitsborgingseisen, of om aannemers te ondersteunen in hun professionalisme, kan het zijn dat verscheidene verenigingen in de bouwsector standaardformulieren ter beschikking stellen. Met deze richtlijnen kunnen de leden worden geholpen met betrekking tot de inhoud en opbouw van de formulieren Op die manier kunnen betreffende formulieren als inspiratie dienen of worden gebruikt precies zoals ze worden aangeboden. Op die manier kunnen leden tijd besparen doordat zij de controleformulieren niet vanaf het begin zelf hoeven op te stellen, maar in plaats daarvan deze standaardformulieren kunnen aanpassen aan het specifieke project.

 • Frequentie

Een ander belangrijk punt van het controleplan is de frequentie, waarbij erop wordt gewezen dat het belangrijk is een overzicht te hebben van hoe vaak elk punt moet worden gecontroleerd. Dit is relevant indien er een eis is voor een periodieke controle.

 • Controlemethode

De wijze waarop de controles worden uitgevoerd. Dit kan worden gedaan door tellen, visuele inspectie of iets dergelijks.

 • Controle hoeveelheid

Voor de aannemer is het belangrijkste aandachtspunt met betrekking tot controles vóór de bouw, het verwachte aantal controles met de opdrachtgever overeen te komen. Het is belangrijk dat de aannemer een overzicht heeft van het aantal controles dat vóór de voltooiing van het bouwwerk moet worden uitgevoerd, en wat zinvol is in het licht van de aard van de constructie.

Bij Inspectly raden wij aan dat aannemers de vraag van de klant naar 100% controle bespreekbaar maken. Een “100%-controle” kan moeilijk uit te voeren zijn, deels omdat er onenigheid kan bestaan over wat 100% betekent. In plaats daarvan moeten specifieke controlehoeveelheden worden gebruikt, bijvoorbeeld 10 van de 40 voorwaarden moeten worden gecontroleerd in plaats van 25%.

Naast het belang om de verwachtingen inzake controles op elkaar af te stemmen, zijn er nog andere gebieden waarop aannemers zich bewust moeten zijn.

Verdeling van de controles

Een ander aandachtspunt betreft het belang van aandacht voor de verdeling van de controles. Voor sommige controles is het zinvol ze op één fysieke locatie uit te voeren. Dit is met name van belang in het geval van controle van installaties die zich op specifieke plaatsen in het gebouw bevinden. Voor andere controles geldt ervoor te zorgen dat er sprake is van een gelijkmatige verdeling over een groot gebied – bijvoorbeeld het controleren van de vloer of de fundering. In dergelijke situaties wordt ervoor gezorgd dat de gedocumenteerde kwaliteit representatief is voor het bouwwerk in zijn geheel.

Het tijdaspect

Een derde aandachtspunt voor de aannemer is het tijdsaspect, waarbij het van belang is steeds een overzicht te hebben van de kwaliteitsborging en de controles die moeten worden uitgevoerd. Zonder dit overzicht, kunt u er niet zeker van zijn dat het zal gebeuren. Bovendien zal het tijdschema voor een bouwzaak doorgaans krap zijn en kan het niet naleven van controles in sommige gevallen al snel een groot probleem worden.

Voor sommige controles geldt een uiterste datum, waarbij een moment waarop een controle uitgevoerd kan worden, zeer kort kan zijn. Hier is het van essentieel belang dat u zich ervan bewust bent dat u slechts een bepaalde tijd heeft voordat het niet meer mogelijk is de controle uit te voeren. Zo kan er bijvoorbeeld één dag liggen tussen de voltooiing van de werkzaamheden aan een wapeningsnet in de fundering van een bouwwerk en de documentatie daarvan, tot het moment dat beton wordt gestort. Zodra beton is gestort, is het uiteraard niet meer mogelijk de controle uit te voeren. In dat geval zal een destructieve interventie nodig zijn om de documentatie te verkrijgen, en in dat geval zal dit financiële gevolgen hebben voor de aannemer.

Daarom is het belangrijk voortdurend zicht te hebben op de termijnen en de voortgang van de kwaliteitscontrole, en dit is waar digitale kwaliteitsborging, in plaats van de traditionele aanpak, uitblinkt. Met digitale hulpmiddelen die u inzicht geven, is het veel gemakkelijker om de voortgang van de kwaliteitscontrole te volgen, zodat u er zeker van kunt zijn dat de kwaliteitsborging altijd wordt uitgevoerd.

Verschillende vormen van kwaliteitsborging

De volgende soorten controles worden gewoonlijk gebruikt, met verschillende schema-types eronder:

 • Ontvangscontrole

Een cluster controles die wordt gebruikt om de levering van materialen op de bouwplaats te controleren. De controles hebben meestal betrekking op de vraag of het juiste aantal of de juiste hoeveelheid materiaal volgens de leveringsbon is geleverd. Naast het aantal en de hoeveelheid wordt ook de kwaliteit van de materialen gecontroleerd, evenals eventuele transportschade.

Een ontvangstcontrole kan ook betrekking hebben op een gedeeltelijke levering van aannemer aan onderaannemer. Een schilder kan bijvoorbeeld een afgewerkte gipsplaat ontvangen, waarbij een ontvangstcontrole wordt uitgevoerd voor aanvang van het schilderen.

 • Proces-/uitvoeringscontrole

Kortom, hier komt het aan op de controle van het gehele hoofdwerk van een bouwproject. Dit is de plaats waar alle voortdurende zelfcontroles door de aannemer, alsmede alle voortdurende documentatie tijdens het project, plaatsvinden – en omvat derhalve alle controles die geen eindcontroles zijn.

 • Eindcontrole

De eindcontrole, die wordt uitgevoerd wanneer de werkzaamheden zijn voltooid. Dit geldt zowel voor deelelementen van het bouwproces als voor de eindoplevering. Een eindcontrole kan lijken op een hoofdinspectie, maar in de praktijk zijn er verschillen, aangezien een eindcontrole gewoonlijk gebaseerd is op een controleformulier en derhalve een meer systematische en diepgaande aanpak van de controle mogelijk maakt. Een hoofdinspectie daarentegen zal doorgaans meer visueel zijn, waarbij de controlepunten worden doorlopen om te zien en te controleren of de uitgevoerde werkzaamheden aan de eisen van het bouwwerk voldoen.

Inspectly's module, Digitale kwaliteitsborging

Met alle voordelen die een digitale oplossing voor kwaliteitsborging met zich meebrengt, zoals een centraal platform voor documentatie en gemakkelijke communicatie met de opdrachtgever, kan het al snel lonen om de digitale oplossing te overwegen. 

Inspectly’s module voor digitale kwaliteitsborging biedt deze voordelen – en als je geïnteresseerd bent, kun je hier meer lezen over de module of contact opnemen met onze adviseurs

Indholdsfortegnelse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll naar boven