Vad är egenkontroll i byggbranschen?

I den svenska byggbranschen är egenkontroll en process som ska bidra till att säkerställa kvalitet och säkerhet på byggprojekt.

Egenkontrollen är en viktig del av byggverksamhetens regelverk och har som ändamål att förebygga fel, säkerställa att lagstiftningen efterlevs samt att trygga säkerheten på byggarbetsplatsen.

Läs mer om egenkontroll i byggbranschen nedan.

Vad är egenkontroll

Vem har ansvar för att utföra egenkontrollen?

Det är byggföretagen själva (entreprenörer, installatörer etc.) som har ansvar för att utföra egenkontrollen. Det innebär att företagen måste fastställa och införa lämpliga procedurer och rutiner för att säkerställa kvaliteten och säkerheten på sina byggprojekt.

Egenkontrollen utförs normalt av företagets egna medarbetare, däribland byggledare, ingenjörer och kvalitetsansvariga. Dessa personer har ansvar för att kontrollera och säkerställa att all byggverksamhet utförs i enlighet med gällande standarder, bestämmelser och interna riktlinjer.

Det är viktigt att påpeka att myndigheter och byggprojektets byggmästare även kan utföra sin egen, oberoende kontroll och inspektion av byggprojekten för att säkerställa att egenkontrollen utförs korrekt och i enlighet med lagstiftningen och avtalsenliga skyldigheter.

Egenkontrollens olika ändamål

Egenkontrollen omfattar en rad olika aktiviteter och procedurer som utförs av byggföretagen själva. De kan bland annat omfatta:

Kvalitetssäkring: Företagen måste införa metoder för att säkerställa att det utförda arbetet uppfyller gällande standarder och krav. Det kan omfatta regelbunden inspektion, tester och dokumentation av arbetet.

Arbetsmiljö: Egenkontrollen omfattar även säkerhetsåtgärder och procedurer för att skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Det kan innebära riskbedömningar, säkerhetsutbildning, användning av personlig skyddsutrustning och hantering av farliga material.

Dokumentation: Byggföretagen måste upprätthålla omfattande dokumentation av sitt arbete och de material som används. Det kan omfatta uppdaterade ritningar, byggplaner, inspektionsrapporter och eventuella ändringar eller avvikelser från planen. Dessutom kräver vissa byggprojekt att det förs en daglig byggjournal, där egenkontroll ingår.

Det är viktigt att påpeka att egenkontrollen även kan vara föremål för externa kontroller och inspektioner från myndigheter eller tredjepartsorganisationer för att säkerställa att företagen lever upp till byggbranschens regler och standarder. Därför är det viktigt att ligga i framkant och ha ordning på sin dokumentation.

Lagar och standarder för egenkontroll

I Sverige finns det flera lagar och standarder som reglerar egenkontroll i byggbranschen. Nedan har vi sammanställt en översikt över några av de mest centrala lagarna och standarderna som kan vara viktiga att hålla sig uppdaterad om:

Plan- och bygglagen (PBL): PBL är den övergripande lagen för byggverksamhet och planläggning. Den fastlägger krav för byggprojekt, bland annat för egenkontroll, byggmaterial, säkerhet och miljö. PBL innehåller bestämmelser om byggprocessen och ansvarsfördelningen mellan byggmästare, entreprenörer och andra parter.

Byggstandarder: Standarder som “Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner” (SS-EN 1090), som har getts ut av SIS (Svenska institutet för standarder), och internationella standarder som “Ledningssystem för kvalitet” (ISO 9001:2015) innehåller riktlinjer för egenkontroll, bland annat kvalitetskontroll, säkerhet, miljö och dokumentation.

Arbetsmiljölagen (AML): AML reglerar arbetsmiljön på byggarbetsplatser och ställer krav om säkerhet och hälsa för alla som arbetar inom byggbranschen. Lagen kräver att egenkontroll och riskbedömningar genomförs för att säkerställa en säker arbetsmiljö.

Föreskrifter från Arbetsmiljöverket: Arbetsmiljöverket utfärdar föreskrifter och instruktioner om arbetsmiljö. Föreskrifterna innehåller detaljerade krav och riktlinjer för egenkontroll och säkerhetsåtgärder på byggarbetsplatser.

Hur kan ni arbeta effektivt med egenkontroll?

I byggbranschen är det avgörande med en god egenkontroll för att säkerställa kvaliteten och säkerheten på byggprojekt. Om ni vill optimera ert arbete med egenkontroll finns det flera knappar som ni alltid kan vrida på:

Utveckla tydliga metoder för egenkontrollen

Upprätthåll tydliga och detaljerade metoder för egenkontroll, till exempel steg-för-steg-guider och checklistor för olika byggaktiviteter. Det säkerställer att alla parter vet vad deras ansvar är och vilka standarder och krav som måste uppfyllas.

Utbilda och träna era medarbetare

Se till att dina medarbetare har den kunskap och utbildning som krävs för att utföra egenkontrollen korrekt. Ge dem regelbunden utbildning om gällande standarder, säkerhetsrutiner och kontrollmetoder.

Inför goda rutiner för dokumentation

Bygg upp en solid dokumentationsprocess där all relevant information, till exempel ritningar, specifikationer och ändringar, dokumenteras korrekt och hålls uppdaterade. Det ger en solid grund för att utvärdera och förbättra era interna processer.

Genomför inspektioner och besiktningar regelbundet

Utför regelbundna inspektioner och besiktningar för att kontrollera om egenkontrollen genomförs korrekt. Identifiera eventuella avvikelser eller brister och vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till dem.

Använd ett digitalt system för egenkontroll

Genom att digitalisera er egenkontroll i ett system som är avsett just för detta kan du både göra processen enklare och mer effektiv för alla. Ett digitalt system kan också helt automatiskt hjälpa er att optimera ert arbete med egenkontroll enligt punkterna ovan.

Se vår digitala lösning för egenkontroll.

Vilka är fördelarna med digital egenkontroll?

Genom att använda en digital lösning för egenkontroll kan ni förbättra effektiviteten, precisionen och dokumentationen av egenkontrollprocessen. Dessutom kan ni underlätta samarbetet mellan intressenter, om lösningen understödjer att externa parter kan få åtkomst till egenkontrollen.

Nedan har vi beskrivit några av fördelarna med att göra egenkontrollen digital:

Effektivt och tidsbesparande

En digital lösning automatiserar och rationaliserar egenkontrollprocessen, vilket sparar tid och ökar effektiviteten. Det gör det enkelt att skapa, utföra och dokumentera aktiviteter för egenkontroll, som inspektioner, besiktningar och uppföljning på avvikelser. På så sätt säkerställer ni också att fler på företaget kan utföra uppgiften med egenkontroll.

Centraliserad och lättåtkomlig dokumentation

Med en digital lösning kan all dokumentation och relaterad information samlas och lagras på ett och samma ställe. Det gör det enkelt att söka efter och få åtkomst till relevanta dokument, ritningar, specifikationer och rapporter.

Bättre kommunikation och samarbete kring egenkontroll

En digital lösning gör det möjligt för olika intressenter att kommunicera och samarbeta snabbt och enkelt i egenkontrollprocessen. Alla parter kan se uppdateringar i realtid, vilket gynnar effektivt samarbete och beslutsfattande.

Mindre risk för fel och större precision

Genom att använda en digital lösning kan man reducera risken för mänskliga fel och säkerställa större precision i egenkontrollen. Automatiserade processer och inbyggda kontrollmekanismer hjälper till att identifiera och rätta till fel, vilket förbättrar kvaliteten och efterlevnaden av egenkontrollen.

Större enhetlighet och bättre dokumentation

En digital lösning möjliggör en noggrann, ensartad och detaljerad registrering av egenkontrollaktiviteter och resultat. Det ger bättre dokumentation på att lagkrav, standarder och föreskrifter efterlevs, vilket är viktigt vid inspektioner, besiktningar och i händelse av tvister. Dessutom innebär ett digitalt system att data enkelt kan standardiseras, så att de är jämförbara mellan olika projekt.

Uppdatera och anpassa till lagar och standarder

Digitala lösningar kan uppdateras i enlighet med ändringar av lagar och standarder. Det säkerställer att egenkontrollen fortsatt är aktuell och uppfyller gällande krav, samt att eventuella uppdateringar lätt kan införas i programvaran.

Optimera dina arbetsprocesser utifrån data från egenkontrollen

Med ett digitalt verktyg för egenkontroll är det också möjligt att utnyttja de data som uppstår genom de olika egenkontrollerna. Rätt data kan ge dig unika insikter som potentiellt kan bidra till att förbättra långsamma eller bristfälliga processer samt förhindra att samma fel begås två gånger.

På så sätt kan ett digitalt verktyg för egenkontroll ge dig kunskap för att optimera procedurer och till exempel utbilda dina medarbetare. Om det skulle visa sig att det uppstår problem med kontrollerna inom ett visst område, eller att fel huvudsakligen begås inom ett annat, kan du åtgärda detta så att det blir rätt i framtiden. Alla dessa åtgärder kommer i slutändan att förbättra kvaliteten på entreprenörens leveranser samt ge ett bättre slutresultat.

Hör mer om vår lösning för digital egenkontroll

Som du kan se ovan är en digital lösning för egenkontroll värdefull både på kort och lång sikt, och därför kan det fort löna sig att investera i ett digitalt system för egenkontroll.

Hos Inspectly har vi utformat en lösning för digital egenkontroll som är skräddarsydd för entreprenörer och byggbranschen. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vår lösning här eller fylla i kontaktformuläret nedan så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Innehållsförteckning

Rulla till toppen