PLATTFORM FÖR TILLÄGGSARBETE

ÄTA-arbeten inom bygg

Samla allt som rör dina ÄTA-arbeten och dialogen kring tilläggsarbete på en och samma plattform.

Enkel och smidig hantering av ÄTA-arbeten för byggbranschen

Skapa mallar för ÄTA-arbeten och lägg till standardvillkor som automatiskt bifogas när nya ÄTA-arbeten upprättas. Utifrån det kan du alltid redigera i och lägga till egna filer och annan dokumentation till enskilda ÄTA-arbeten.

Du har alltid åtkomst till dina ÄTA-arbeten med Inspectly

Med Inspectly har du ägarskap över egna data – även vad gäller ÄTA-arbeten. Det gör att du har bättre förutsättningar om det skulle uppstå en tvist med en annan part. Vi ser alltför ofta att entreprenörer använder byggmästarens eller huvudentreprenörens system för ÄTA-arbeten, vilket kan vara problematiskt i händelse av tvister eller konkurser. Därför rekommenderar vi att du alltid sparar dokumentation för dina ÄTA-arbeten i Inspectly.

Full överblick över dina digitala avtal om ÄTA-arbeten

I Inspectly kan du se ÄTA-arbeten uppdelade efter status och ekonomi. På så sätt har du alltid en tydlig överblick över huruvida ett avtal om ÄTA-arbete har godkänts eller ej. Dessutom kan du hålla reda på vilken part ett avtal om ÄTA-arbete väntar på, så att du enkelt kan följa upp hos personen i fråga.

Snabb utskrift av dokument för ÄTA-arbeten

Oavsett om du vill skriva ut ett, flera eller alla dokument om ÄTA från ett visst projekt kan du göra det med ett enda klick i Inspectly.

Minimerad risk för ekonomisk förlust

ÄTA-arbeten godkänns fortlöpande och fundamentet blir tydligare med Inspectly. Det minimerar risken för tvister och ekonomiska förluster. Skulle en tvist ändå uppstå är du bättre förberedd med ordentlig dokumentation.

Samla din kommunikation kring ÄTA-arbeten och tilläggsarbete

Ha allt samlat i Inspectly och säkerställ god dokumentation

Du kan kommunicera med byggmästare och andra parter kring enskilda ÄTA-arbeten direkt i Inspectly. På så sätt skapas fortlöpande en logg, vilket gör det tydligare vem som har sagt vad och när.

Genom Inspectlys ProjectWeb kan din motpart enkelt få tillgång till dialogen kring ÄTA-arbeten. Om motparten inte vill använda Inspectly kan du själv ladda upp dokument eller mejl. På så sätt säkerställer du att din dokumentation fortsatt är samlad på ett ställe.

Vi står också för automatisk revisionshantering så att alla kan se vilken som är den nyaste utgåvan av dokument om ÄTA-arbeten.

Allt det ovanstående kan vara viktig dokumentation om det skulle uppstå tvister om avtalade tilläggsarbeten.

tillfoga kommentar förr ÄTA-arbeten bygg

Så här fungerar systemet för digitala avtal om ÄTA-arbeten för byggbranschen

Med vår lösning för ÄTA-arbeten har du alltid överblick över var i processen ett enskilt avtal om ÄTA-arbete befinner sig. En typisk process skulle kunna se ut så här:

Se beskrivningen för varje punkt under illustrationen

Process för ÄTA-arbeten i Inspectly

1. Upprättande

Avtal om ÄTA-arbeten upprättas av entreprenören, som utformar beskrivning, ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser m.m.

2. Inlämning för godkännande

Via Inspectly skickas ett mejl till godkännaren, som kan välja att antingen godkänna eller kommentera via Inspectlys ProjectWeb eller mejl. ProjectWeb ger särskild åtkomst till Inspectly för externa parter.

3. ProjectWeb eller mejl/manuellt

Benyttes Projectweb vil logning af kommunikationen ske automatisk, og ellers kan du logge den manuelt ved vedhæftning af email/anden dokumentation.

4. Dialog

I händelse av att det behövs en dialog mellan parterna om det inlämnade materialet kan Inspectly på så sätt underlätta detta.

5. Revision

Som fortsättning på en dialog kan det behövas en revision av avtal om ÄTA-arbeten, där processen stöds av Inspectlys revisionshantering.

6. Godkännande eller avvisning

ÄTA-arbeten kan godkännas eller avvisas; eventuellt kan en kommentar bifogas. Vid en avvisning återgår avtalet till fas 4 och 5, där det revideras till dess båda parter är överens.

Hör M.V.Z. berätta om hur de håller ordning på ekonomin med vårt system för ÄTA-arbeten:

Tillgänglig på 12 språk

Optimalt samarbete på flera språk

Hör mer om digitala avtal om ÄTA-arbeten för byggbranschen

Våra lösningar är skräddarsydda specifikt för byggbranschens många utmaningar – därför hittar du inte ett bättre verktyg för ÄTA och kvalitetssäkring än Inspectly.

Rulla till toppen